kontrast
A+ A-
Strona Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie: www.powiat-zyrardowski.pl

Dane

 

Opublikowane przez: Michał Gołdak | Data wprowadzenia: 2010-08-03 19:50:38 | Data modyfikacji: 2012-10-30 11:01:49.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Żyrardowie
Nazwa Jednostki Zespół Szkół
RODZAJ Jednostka Organizacyjna
LOKALIZACJA ul. Bohaterów Warszawy 4
KOD 96-300
MIEJSCOWOŚĆ Żyrardów
KONTAKT tel./fax (+48 46) 855-40-81
e-mail: elektryk.zyrardow@wp.pl  
www: http://elektrykzyrardow.pl
Dyrektor Szkoły

Barbara Gruchal
tel. (46) 855-40-81, 
e-mail: elektryk.zyrardow@wp.pl  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Opublikowane przez: Michał Gołdak | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2019-05-25 10:12:43.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2019-05-25 10:12:43
Opublikowane przez: Michał Gołdak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie
ul. ul. Bohaterów Warszawy 4
96-300 Żyrardów
Dyrektor Szkoły
Barbara Gruchal
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-40-81
Fax: (+48 46) 855-40-81
e-mail: elektryk.zyrardow@wp.pl